نصب و راه اندازی آیفون تحت شبکه Akuvox

تکنولوژی بکار رفته در اکووکس 

دفترچه راهنمای akuvox 

پنل بیرونی آیفون تحت شبکه

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R29C 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox R29S 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox R28A 

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R27A 

تاچ پنل بیرونی هوشمند Akuvox R26B 

تاچ پنل ویلایی هوشمند Akuvox R20A 

پنل ویلایی هوشمند Akuvox E10R 

پنل بیرونی هوشمند Akuvox E11 

تاچ پنل داخلی آیفون تحت شبکه

تاچ پنل داخلی هوشمند  Akuvox C312 

تاچ پنل 10اینچ داخلی هوشمند  Akuvox IT83R 

تاچ پنل 10 اینچ هوشمند Akuvox IT83CR 

تاچ پنل لمسی اندروید 10 اینچ  Akuvox C317S 

تاچ پنل 10اینچ داخلی هوشمند  Akuvox C317C 

تاچ پنل 10 اینچ هوشمند Akuvox IT83CR 

تاچ پنل لمسی اندروید 7 اینچ  Akuvox IT82W 

تاچ پنل 7 اینچ داخلی هوشمند  Akuvox C315S 

تاچ پنل 7 اینچ لینوکس Akuvox C313