درباره دوربین های تیاندی

  Bullet CCTV Camera

دوربین بولت تیاندی

TC-NC210-I3

دوربین بولت تیاندی

TC-NC214S

دوربین بولت تیاندی

TC-NC414

دوربین بولت تیاندی

TC-NC43M

  Dome CCTV Camera

دوربین دام تیاندی

TC-NC220-I3

دوربین دام تیاندی

TC-NC252

دوربین دام تیاندی

TC-NC452

دوربین دام تیاندی

TC-NH6233I-CP

  NVR Network Video Recorder

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

TC-NR5020M7-S1

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

TC-NR5020M7-S4

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه

TC-NR5040M7-S4

Visit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram