خانه های خصوصی، اتریش، اتوماسیون خانگی
راه آسان برای یک خانه خودکار

  • لوگو! برنامه های مختلف را در ساختمان های مسکونی کنترل می کند
ماژول منطق مقرون به صرفه است، نصب و راه اندازی آسان است
    ماژول های برنامه و عملکردهای فردی تعریف شده است